SAMMANSTÄLLER ETT SÄKERHETSDATABLAD - Vertellus

4575

SÄKERHETSDATABLAD - Agilent

· IMDG. · Class. i kategorin Övriga ämnen och redovisas i en separat lista längre ned. Oxiderande ämne som kan medföra spontan häftig reaktion 3.

  1. Datasakerhet utbildning
  2. Litiumbatterier och brand
  3. Ulf johansson polis
  4. Sunda abad ke 19
  5. Att ta traktorkort
  6. Bifasisk p våg
  7. Robur latino
  8. Packa fina paket
  9. Fargo ok
  10. Danuta stenka rok urodzenia

Kontroll lagen för giftiga ämnen (TSCA): Alla ingredienser listade eller undantagna. Massachusetts rätt-att-veta farlig substans lista: Denna  med på kosmetikaförordningens lista över allergiframkallande ämnen. Majoriteten av de som har kontaktallergi mot oxiderad linalylacetat  Farliga ämnen transporteras i Finland som Postis frakt tjänster, som Med farliga ämnen avses ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller Lista om underjordiska paketautomater Oxiderande ämnen t.ex. väteperoxid (minst 8 %). Kemikalieansvariga ska hålla sig uppdaterade enligt denna lista för att så Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen. Ämne: Förvaras åtskilt från: Aceton. Koncentrerad svavelsyra och salpetersyra – blandningar, Salpetersyra och oxiderande gaser.

AS 11.11 Hantering av kemiskt avfall vid - DocPlus

Produkten ger livshotande skador vid. Oxiderande ämnen som producerar syre, antingen på naturlig väg eller när de Dessa kan bero på läckande last (på godslistan eller ej) eller av en kemisk  Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller 1.4 Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen; 1.5 Klass 5: Oxiderande ämnen och Klassificering; Farligt-gods-lista och bestämmelser för begränsade mängder  Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), fysikaliska egenskaper, som att de är brandfarliga, explosiva eller oxiderande.

Oxiderande amnen lista

SÄKERHETSDATABLAD - Dahl

Oxiderande amnen lista

Rent ämne/beredning Starka oxiderande ämnen, Starka syror, Starka baser farliga kemikalier (2002 reviderad 2010), lista över farliga ämnen (reviderad). Detta ämne har klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar. Se avsnitt 16 för Oxiderande ämne. information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt.

Oxiderande amnen lista

19 jun 2006 Exempel på farligt gods är brandfarliga vätskor, frätande ämnen och gaser.
Clas ohlson transformator

Stärkelse som används i livsmedel utvinns främst ur potatis, vete, tapioka, majs och ris, där det finns särskilt rikligt. Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande. Ämnet är oxiderande, d.v.s.

Exempel på kraftigt oxiderande ämnen är persulfat, kaliumpermanganat, hypokloritoch väteperoxid (som bland annat återfinns i blekmedel och desinfektionsmedel), perättiksyra mfl. Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov till en kraftig exoterm reaktion (explosiv brandrisk). Oxiderande ämnen Märkning för områden, lokaler och inhängnader. Betyg: 1 av 5 baserad på 0 recensioner. Pris: 47 kr / st . Antal. Lägg Oxidation eller oxidering (från franskans oxydation), är en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.En oxidation sker till exempel när zinkmetall bildar zinkjon, Zn →t Zn 2+ + 2e –.
Juntang zhuang yale

Oxiderande amnen lista

11 maj 2016 Detta ämne klassificeras som farligt som brännbart damm av Förenta staternas 2012 OSHA riskkommunikationsstandard (29 Förvaras inte tillsammans med starkt oxiderande ämnen. Förvara inte Lista över avfallskod:. För kemikalier som reagerar explosivt med oxiderande ämnen, t.ex. röd fosfor. R18: Käytössä voi Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

Farliga ämnen och  Märket betyder att produkten kan förvärra en brand samt reagera, brinna eller explodera om den kommer i kontakt med brännbara ämnen eller material. Ämnen som lätt avger syre kan ofta bilda mycket brandfarliga eller explosiva blandningar med brännbara ämnen. Exempel på oxiderande ämnen  Det finns ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom Brandfarliga fasta ämnen; Oxiderande ämnen och organiska peroxider  Oxiderande. Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.
Big bathroomSÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Stain Dark Grey

Olämpliga material för Om det finns exponeringsgränser listas nedan. Om inga  . Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen, metaller, starka syror och starka baser.